2015 m. rugpjūčio 4 d.
Versija neįgaliesiems
Nemokama linija
8 800 66 004
 

Neįgalumas ES
Asmens neįgalumo nustatymas remiantis Europos Tarybos reglamentų 1408/71/EEB ir 574/72/EEB nuostatomis (forma E-213)

E-213 forma (lietuvių kalba) ( 2.4 Mb )
E-213 forma (anglų kalba) ( 3.3 Mb )
E-213 formos papildomas puslapis Nr. 1, skirtas Nyderlandų institucijoms ( 23.5 kb )
E-213 formos papildomas puslapis Nr. 2, skirtas Didižiosios Britanijos įstaigoms ( 26.5 kb )
E-213 formos papildomas puslapis Nr. 3 ( 22.0 kb )
E-213 formos pažymos pildymo tvarka

Medicininis patikrinimas, atliekamas nustatyti asmens neįgalumui, kai procese dalyvauja ir kitų Europos Sąjungos (ES)  valstybių atsakingos už medicininį patikrinimą ar neįgalumo nustatymą institucijos yra reglamentuojamas Europos Sąjungos teisės aktų ir turi ypatumų.

Lietuvai tapus ES nare, Lietuvoje kaip ir visoje ES teritorijoje, taip pat ir Europos Ekonominės Erdvės (EEE) šalyse, turi būti taikomos specialios socialinės apsaugos sistemų koordinavimo taisyklės. Šios taisyklės yra nustatytos dviejuose svarbiuose ES teisės aktuose – reglamentuose 1408/71 ir 574/72. Šie dokumentai yra tiesioginio taikymo, o tai reiškia, kad jie nereikalauja keisti ar papildyti nacionalinių įstatymų, reglamentuojančių socialinę apsaugą. Minėtų dokumentų nuostatų tikslas – sureguliuoti tokias situacijas, kai susiduria dviejų ar daugiau šalių socialinės apsaugos sistemos. Nustatytos taisyklės taikomos tik tada, kai dirbantysis asmuo ar jo šeimos nariai persikelia (juda) ES teritorijoje.

Reglamentai apima visas pagrindines socialinės apsaugos sritis, tarp jų ir išmokas (pensijas) neįgalumo atveju. Tam tikra dalimi reglamentų nustatomos taisyklės reguliuoja ir neįgalumo nustatymą. Pagrindinė taisyklė yra ta, kad nustatant invalidumą ir jo laipsnį vienoje valstybėje, galima remtis medicininio sveikatos tikrinimo, atlikto kitoje valstybėje, išvadomis. Tokie medicininių sveikatos tikrinimo tyrimų duomenys ir rezultatai, kuriais naudojasi užsienio valstybės institucijos, nustatydamos neįgalumą, turi būti surašomi ir pateikiami specialioje pažymoje – E-213 formoje. Ši forma yra bendra visoms ES ir EEE valstybėms.

Galimos dvi situacijos, kai Lietuvos įstaigos, dalyvaujančios neįgalumo nustatymo procedūroje, privalo remtis forma E-213.
Pirma, kai asmeniui, gyvenančiam kitoje ES (EEE) valstybėje narėje, reikia nustatyti neįgalumą ir paskirti neįgalumo pensiją (ar jos dalį) į kurią įgijo teisę dirbdamas Lietuvoje.
Antra situacija priešinga – asmeniui, gyvenančiam Lietuvoje, turi būti nustatomas neįgalumas ir mokama neįgalumo  pensija iš kitos ES (EEE) valstybės.

Pirmu atveju nustatant neįgalumą ir paskiriant pensiją dalyvauja dvi Lietuvos institucijos:
- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) Užsienio pensijų skyrius, gavęs iš užsienio valstybės formą E-213 su išsamiais asmens medicininio sveikatos tikrinimo tyrimų duomenimis, persiunčia ją Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai (NDNT);
- NDNT, remdamasi gautais duomenimis, nustato neįgalumą ir pateikia išvadas VSDFV ;
- VSDFV, esant teisei į nedarbingumo pensiją, paskiria ir moka nedarbingumo pensiją užsienyje gyvenančiam asmeniui;
- jei NDNT reikia papildomos informacijos apie asmens būklę, ji per VSDFV Užsienio pensijų skyrių kreipiasi į užsienio instituciją, užpildžiusią E-213 formą, prašydama papildomų duomenų.

Antruoju atveju — asmuo gyvenantis Lietuvoje, turintis socialinio draudimo stažą kitoje ES ar EEE valstybėje ir siekiantis gauti kitos šalies neįgalumo pensiją (ar jos dalį):
- pateikia gydančiam gydytojui laisvos formos prašymą formai E-213 gauti;
- gydantis gydytojas užpildo minėtą formą per 30 darbo dienų, išskyrus atvejus, kai reikalingi papildomi medicininiai tyrimai. Gydantis gydytojas asmeniškai atsako už formos E-213 teisingumą;
- formą E-213 tvirtina asmens sveikatos priežiūros įstaigos Gydytojų konsultacinė komisija;
- forma E-213 (išskyrus jos pirmąjį puslapį) užklijuotame ir užantspauduotame voke įteikiama asmeniui. Ant voko užrašomas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefonas, formos numeris ir užpildymo data. Apie formos E-213 užpildymą ir jos išdavimo datą atžymima asmens sveikatos kortelėje, kur asmuo, gavęs šią formą, pasirašo;
- asmuo voką su forma E-213 perduoda VSDFV Užsienio pensijų skyriui. Užsienio pensijų skyrius voką su forma E-213  ir visiškai užpildytu pirmu formos puslapiu kartu su kita informacija nusiunčia ES ar EEE šalies kompetentingai institucijai.
 
Pažymime, kad asmens teisė kreiptis dėl kitos šalies neįgalumo pensijos gavimo nepriklauso nuo to, ar jam yra nustatytas neįgalumo pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus.

Forma E 213 yra griežtos struktūros. Ji gali būti pildoma visomis oficialiomis ES kalbomis, todėl Lietuvos institucijos gali pildyti formą lietuvių kalba. Taip pat ir Lietuvos institucijos gali gauti formą užpildyta užsienio kalba. Tokiu atveju NDNT, kuri turi nustatyti neįgalumo remdamasi formoje esančiais duomenimis, prireikus turi organizuoti formos vertimą.

Gydantis gydytojas užpildo minėtą formą E-213, vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministerijos ir Socilanės apsaugos ir darbo ministerijos specialistų darbo grupės parengta E 213 formos pažymos pildymo tvarka.

Papildoma informacija apie asmens neįgalumo nustatymą, socialinę paramą neįgaliesiems, neįgaliųjų socialinę integraciją, socialinę paramą šeimoms ir vaikams, bei kitais socialinės apsaugos ir darbo klausimais teikiama pagal kompetenciją

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje

A. Vivulskio g. 11, 
03610 Vilnius,
tel. (8 5) 266 42 01, faksas (8 5) 266 42 09,
el.paštas post@socmin.lt

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priimamasis
A. Vivulskio g. 16,
03610 Vilnius,
tel. (8 5) 266 42 37, 266 42 38.

www.socmin.lt

Informacija atnaujinta:2009-05-03 17:38:06
Sveikatos apsaugos ministrĖ
RIMANTĖ ŠALAŠEVIČIŪTĖ